Metsänhoidon suositukset

Vesiensuojelu

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Työopas esittelee metsänhoidon suositusten mukaiset menetelmät ja toimintamallit vesiensuojeluun metsätalouden toimenpiteissä. Opas täydentää ja tarkentaa metsänhoidon suositusten pääteoksessa kuvattuja metsätalouden ja vesiensuojelun toimenpidesuosituksia sekä kokoaa menetelmät ja niiden toteutustavat yksiin kansiin.

Opas on tarkoitettu erityisesti  metsätalouden vesiensuojelun suunnittelijoiden, vesiensuojelurakenteiden toteuttajien sekä muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden käyttöön.

Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T. 2012. Hyvän metsänhoidon suositukset – Vesiensuojelu. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – VESIENSUOJELU, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Maailman puhtaimmat veet/Minne katseesi käännät/Minne ikinä meet, laulaa Martti Servo.
Metsätaloudessa teet vesistöjen kannalta tärkeitä ratkaisuja - suositusten mukaan toimimalla varmistat, että laulu pitää paikkansa myös tulevaisuudessa"

- Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus

Julkaisun sisällysluettelo

1 Johdanto, s. 5

2 Metsätalouden vesistövaikutukset, s. 6

2.1 Kiintoaine- ja ravinnekuormitus 7

2.2 Maanpinnan kuluminen 8

2.3 Maalajit ja niiden tunnistus 8

2.4 Pohjavesialueet 10

2.5 Happamat sulfaattimaat ja niillä toimiminen 10

2.6 Öljyvahinkojen välttäminen 12

3 Vesiensuojelun menetelmiä, s. 13

3.1 Suojakaistat 13

3.2 Kaivu- ja perkauskatkot sekä lietekuopat 13

3.3 Pintavalutuskentät 14

3.4 Laskeutusaltaat 16

3.5 Virtaamanhallinta ja patorakenteet 18

3.5.1 Putkipato 19
3.5.2 Settipato 22
3.5.3 Munkki 22
3.5.4 V-pato 23
3.5.5 Pohjapadot ja putousportaat 23

3.6 Kosteikot 24

3.6.1 Kosteikon suunnittelu 25
3.6.2 Kosteikon rakentaminen 27
3.6.3 Veden korkeuden säätely kosteikossa ja patojen mitoitus 28
3.6.4 Kosteikon hoitaminen 28

4 Vesiensuojelu metsätalouden toimenpiteissä, s. 29

4.1 Hakkuu ja puunkorjuu 30

4.2 Energiapuun korjuu 31

4.3 Uudistusalan maanmuokkaus 32

4.3.1 Vesiensuojelumenetelmät muokkaustavoittain 34
4.3.2 Maanmuokkaus pohjavesialueilla 35

4.4 Tienrakentaminen 36

4.5 Kulotus 37

4.6 Lannoitus ja metsien ravinnetalous 38

4.6.1 Lannoitteiden huuhtoutuminen 38
4.6.2 Vesiensuojelu metsälannoituksessa 39

5 Kunnostusojitus, s. 40

5.1 Eroosion vähentäminen 42

5.2 Valunta 42

5.3 Kunnostusojituskelpoisuuden määrittäminen 42

5.4 Kunnostusojitusta edeltää hyvä suunnittelu 44

5.4.1 Ojien kaivusyvyys 46
5.4.2 Ojituksen toteutusjärjestys 46
5.4.3 Maastomerkinnät ja mittaukset 46
5.4.4 Kunnostusojituksen toteutus 48

6 Metsänparannustoiminnan laadun seuranta ja omavalvonta, s. 49

6.1 Luonnonhoidon laadunarviointi 49

6.2 Kunnostusojituksen laadunseuranta 50

6.3 Kunnostusojituksen vastuut ja valvonta 50

7 Käsitteiden määrittely, s. 51

Kirjallisuutta, s. 54

Liitteet

LIITE 1 – Kunnostusojituskelpoisuuden määrittäminen 58

LIITE 2 – Maalajien routivuus ja eroosioherkkyys 61

LIITE 3 – Maalajitteiden huuhtoutumisherkkyys ja laskeutumisnopeus 61

LIITE 4 – Eri metsätaloustoimenpiteiden yhteyteen soveltuvat vesiensuojelumenetelmät 62

LIITE 5 – Laskeutusaltaan mitoitus pintakuormamenetelmällä 62

LIITE 6 – Esimerkkilaskelmat kosteikon tavoitetilavuudelle ja pinta-alalle 64