Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset kokoaa parhaat keinot ja vaihtoehdot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa.

Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Ne on laadittu Tapiossa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset on osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista.

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

MetsäDigi-työpajassa kartoitettiin Metsänhoidon suositusten nykyisiä käyttötapoja ja tulevaisuuden tarpeita. ”Metsäalalla on paljoa tietoa käytössään. Tärkeää on saada tietoon perustuvat ohjeet metsänomistajille helposti ymmärrettävässä muodossa. Digitaaliset metsänhoidon suositukset voisivat tulevaisuudessa olla metsäneuvonnan ykköstyökalu”, toteaa Ville Järvinen Westakselta. Lue lisää MetsäDigi-työpajaan osallistuneiden kommentteja:

02.09.2019 - facebook

Metsälehden tiedeliitteessä on paljon kiinnostavaa luettavaa taimista ja taimikonhoidosta. https://www.metsalehti.fi/tiedeliite2019/

27.08.2019 - facebook

De svenskspråkiga skogsvårdsrekommendationerna (Råd i god skogsvård), har fått en uppdatering i och med att vi har skrivit om avsnittet om kontinuerlig beståndsvård. Rekommendationerna publiceras som ett nedladdningsbart pdf-dokument. Skogsvårdsrekommendationerna kommer också att digitaliseras inom ett år. Också de svenskspråkiga skogsvårdsrekommendationerna kommer att finnas digitalt tillgängliga för skogsbranschens IT-system och webbtjänster. https://www.metsanhoitosuositukset.fi/rad-i-god-skogsvard/ Ruotsinkielisiä Metsänhoidon suosituksia on uudistettu päivittämällä jatkuvaa kasvatusta koskeva osa. Suositus on julkaistu pdf-dokumenttina. Tekeillä olevat digitaaliset Metsänhoidon suositukset mahdollistavat myös ruotsinkielisen suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoden sisällä.

20.08.2019 - facebook

Yksityiset kansalaiset – noin 620 000 suomalaista – omistavat 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Heidän päätöksensä ratkaisevat, miten näitä metsiä hoidetaan. Monimetsä-hanke vie tulevan syksyn aikana metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsiin keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta. Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkejä järjestetään eri puolilla Suomea noin kaksikymmentä. Lue MMM:n, Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n yhteistiedote: https://tapio.fi/talousmetsien-luonnonhoito-kiinnostaa-metsanomistajia-monimetsa-neuvojat-kertovat-metsalenkeilla-erilaisista-luonnonhoitomahdollisuuksista/

19.08.2019 - facebook

Hyvin suunniteltu puukauppakohde sujuvoittaa puunmyynnin ja -korjuun toteutusta. ”Tiedä mitä myyt, tunne mitä ostat” on hyvä lähtökohta puukaupalle. Metsänhoidon suositusten työopas puukauppakohteen laadintaan on tarkoitettu apuvälineeksi puunmyyntiä ja metsien hakkuita suunnitteleville metsänomistajille ja metsäammattilaisille sekä metsäalan opetuskäyttöön. Lataa opas täältä: https://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/puukauppakohteen-laadinta/

05.08.2019 - facebook

Metsänhoidolla parannetaan metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Lisääntyvä metsätuhojen riski on keskeisin ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka metsien kasvulle. Päivitetyt Metsänhoidon suositukset tarjoavat tähän ratkaisuja. Aktiivinen puuston kasvua ja terveyttä edistävä metsänhoito ja monimuotoisuuden vaaliminen ovat tärkeitä tekijöitä, kun halutaan vahvistaa metsien kykyä tuhoja vastaan. ”Ilmaston lämpeneminen edistää lähes kaikkien nykyisten tuhoeläinten ja kasvitautien leviämistä. Vaarana on, että maahamme leviää myös uusia tuholaisia. Routajaksojen lyhenemisestä johtuvat myrskytuhot kasvattavat edelleen hyönteistuhojen riskiä. Pahimmillaan puustojen laajat tuhot voivat muuttaa metsät hiilensitojasta päästölähteeksi, kuten Kanadassa on tapahtunut. Näiden vuoksi on erittäin tärkeää, että muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin”, sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta. Metsänhoidon suositukset on päivitetty lisätietoa: https://tapio.fi/ilmastonmuutokseen-sopeudutaan-metsia-hoitamalla-metsanhoidon-suositukset-2019/

27.06.2019 - facebook

Metsänhoidon suositukset päivitetty jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. ”Uudistuneet suositukset jatkuvan kasvatuksen menetelmistä tulevat hyvään aikaan. Menetelmät kiinnostavat, joten on tärkeää, että saatavilla on uusimpaan tutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin pohjautuvaa tietoa”, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä. Lue MMM:n ja Tapion tiedote: https://tapio.fi/metsanhoidon-suosituksia-paivitettiin-jatkuvan-kasvatuksen-ja-ilmastonmuutokseen-sopeutumisen-osalta/

17.06.2019 - facebook

Metsälehti vieraili Padasjoella tutustumassa pienaukkohakkuisiin. Ne sopivat sekä jaksollisen että jatkuvan kasvatuksen metsiin.

05.06.2019 - facebook